V rámci nabídky detektivních služeb pokrýváme tyto oblasti:

 • Spolupráce s právními kancelářemi: zajišťování a prokazování důkazů, prokazování příčinných souvislostí, doručování písemností
 • Vyhledávání osob, vozidel a majetku
 • Právní poradenství
 • Odhalování krádeží
 • Odhalování pojistných podvodů
 • Krátkodobé i dlouhodobé sledování pohybu vozidel v ČR a v Evropě
 • Sledování osob
 • Kontrasledování osob (obrana klienta proti sledování, technika zpravodajské činnosti , mající za účel odhalit , či zjistit , zda je osoba sledována, kým a z jakého důvodu )
 • Řešení pohledávek
 • Penetrační testy s využíváním mechanismů, metod a činností jsou prováděny testy, mající za cíl narušit odolnost informačních systémů, budov a areálů proti neoprávněnému vniknutí. Výstupem této činnosti je analýza slabých míst v ochraně zabezpečení.

DETEKTIVN? SLU?BY

V?r?mci nab?dky detektivn?ch slu?eb pokr?v?me tyto oblasti:

 • Spolupr?ce s?pr?vn?mi kancel??emi: zaji??ov?n? a prokazov?n? d?kaz?, prokazov?n? p???inn?ch souvislost?, doru?ov?n? p?semnost?
 • Vyhled?v?n? osob, vozidel a majetku
 • Pr?vn? poradenstv?
 • Odhalov?n? kr?de??
 • Odhalov?n? pojistn?ch podvod?
 • Kr?tkodob? i dlouhodob? sledov?n? pohybu vozidel v??R a v?Evrop?
 • Sledov?n? osob
 • Kontrasledov?n? osob (obrana klienta proti sledov?n?, technika zpravodajsk? ?innosti, maj?c? za ??el odhalit, ?i zjistit, zda je osoba sledov?na, k?m a z?jak?ho d?vodu)
 • ?e?en? pohled?vek
 • Penetra?n? testy ? vyu??v?n?m mechanism?, metod a ?innost? jsou prov?d?ny testy, maj?c? za c?l naru?it odolnost informa?n?ch syst?m?, budov a are?l? proti neopr?vn?n?mu vniknut?. V?stupem t?to ?innosti je anal?za slab?ch m?st v?ochran? zabezpe?en?