Zabezpe?ovac systmy

Elektronick zabezpe?ovac systmy EZS – instalace navrhujeme vdy podle konkrtnch poadavk? a pot?eb zkaznka s d?razem na typ a povahu objektu. Z hlediska propojen komponent? s st?ednou se zabezpe?ovac systmy zkladn? rozd?luj na drtov ?i bezdrtov nebo hybridn (n?kter komponenty jsou drtov a n?kter bezdrtov v rmci jednoho systmu). Na systmy poskytujeme zru?n i pozru?n servis a smluvn? provdme pravideln revizn prohldky.

Instalujeme p?edevm kanadsk systmy PARADOX, ?ady Spectra, Magellan a Digiplex.

Ovldac klvesnice

Klvesnice pro st?edny SPECTRA, MAGELLAN, DIGIPLEX umo?uj programovn st?edny, uivatelsk ovldn a p?ehled o stavech systmu (naruen zny, poruchy, pam?? poplach?). Podle po?tu pouitch podsystm? a po?tu pouitch zn je pot?eba zvolit i klvesnici tak, aby zobrazovala cel systm. Volba zobrazovn LED nebo LCD zle spe na poadavcch zkaznka. Nejnov?jm trendem jsou grafick klvesnice s dotykovm 4″ nebo 5″ barevnm LCD displejem. Signalizace stavu systmu je pomoc ikon a text? a ovldn probh p?mo pomoc dotykovho LCD. Ovldn je velice p?ehledn, intuitivn a uivatelsky pohodln. Klvesnice m?e zobrazovat vnit?n a venkovn teplotu i p?dorysy zabezpe?enho objektu se zobrazenm stavu jednotlivch ?idel. Umo?uje na LCD zobrazovat „Annuncitor“ – p?ehledn zobrazen stavu podsystm? a zn. V klvesnici lze nastavovat uivatelsk p?izp?soben, vkldat obrzky a vyuvat bohatou nabdku zvuk?.

Detektory

Instalujeme kompletn sortiment nej?ast?ji pouvanch detektor? – infrapasivn ?i duln pohybov detektory, magnetick kontakty na okna a dve?e, porn detektory, detektory niku plyn?, detektor zaplaven, detektory t?t?n skla, detektory ot?esu, ts?ov hlsi?e. Detektory pro vnit?n/venkovn pouit jsou ur?eny pro instalaci uvnit?/vn? budov. Tomuto zp?sobu pouit odpovd jejich kryt a odolnost proti falenm poplach?m. Zklad tvo? detektory firmy PARADOX a OPTEX, kter se vyzna?uj vbornou citlivost a odolnost proti falenm poplach?m.

Typy detektor?:

 • magnetick kontakty – otev?en dve?, oken, vrat
 • infrapasivn pohybov ?idla (PIR) – pohyb osob ve st?eenm prostoru
 • duln pohybov ?idla (PIR+MW) – pohyb osob ve st?eenm prostoru s klimatickmi zm?nami
 • t?t?n skla (DTS) – ochrana prosklench ploch
 • optiko-kou?ov – nahromad?n kou?e v prostoru
 • speciln – ?idla niku plynu, vibra?n, ts?ov tla?tka

st?edny

Zabezpe?ovac st?edna je jakmsi mozkem celho systmu. Na desce st?edny jsou k dispozici vstupn svorky s monost p?ipojit 1 a 192 zn (vyhodnocovacch detektor?). st?edny je mon rozd?lit na 2, respektive 8 podsystm? a pro ovldn systmu vyuvat 32, respektive a 2000 uivatelskch kd?. Sou?st st?eden je telefonn komuniktor ur?en pro komunikaci na PCO nebo na ob?ansk telefon. K st?edn? lze p?ipojit i bezdrtov komponenty jako klvesnice, kl?enky, detektory, sirny. Kad st?edna mus bt napjena 230V nap?tm ze st?, p?i vpadku tohoto napjen je v boxu st?edny vdy ukryt zlon bezdrbov akumultor.

Typy st?eden:

 1. st?edny pro mal objekty: Zabezpe?ovac st?edna smenho typu SPECTRA SP je ur?ena pro mal a st?edn aplikace. Na desce st?edny je k dispozici 5, 8 nebo 16 vstup? s monost p?ipojit 10, 16 nebo 32 zn v ATZ zapojen, dal zny lze p?ipojit jako klvesov zny nebo bezdrtov detektory s p?ijma?em MG-RTX3. st?edny je mon rozd?lit na dva podsystmy a pro ovldn systmu vyuvat 32 uivatelskch kd?. Sou?st st?eden je telefonn komuniktor ur?en pro komunikaci na PCO nebo na ob?ansk telefon.
 2. st?edny pro velk objekty: st?edna pro v?t a rozshl objekty m 8 podsystm? a 192 zn. Jedn se o pln? sb?rnicov systm, kter nabz vysok stupe? variability p?i vytv?en topologie objektu. 4 vodi?ov sb?rnice s vysokou odolnost proti ruen umo?uje vytv?et i velmi dlouh v?tve od zkladn st?edny a tm je mon instalovat i zna?n? vzdlen zabezpe?en v rozshlch objektech. Lze pout klasick drtov zny p?ipojen p?es expandry, BUS detektory a bezdrtov detektory. Uivatel m?e systm ovldat klasickm zp?sobem p?es klvesnici, pomoc bezdrtovch kl?enek, p?es ?te?ku kartami a celou ?adou ?te?ek v?etn? otisk? prstu. Krom? zabezpe?en je integrovan nadstavba p?stupu, kter umo?uje pomoc ?te?ek a karet povolit nebo omezit pohyb osob po objektu. Systm DIGIPLEX m irokou nabdku pro drtov a bezdrtov ?een, irokou nabdku klvesnic a nabdku modern komunikace na PCO i uivateli. Komunikace je mon p?es IP (internet) nebo GSM (mobil).
 3. st?edny pro bezdrtov aplikace: Zabezpe?ovac st?edna smenho typu MAGELLAN je ur?ena pro mal a st?edn aplikace. st?edna je ji na desce osazena bezdrtovm p?ijma?em 868MHz a to ji p?edur?uje pro bezdrtov instalace. Krom? tto monosti p?ipojen a 32 bezdrtovch ?idel je na desce st?edny monost p?ipojit a 10 drtovch zn. st?edny je mon rozd?lit na dva podsystmy a pro ovldn systmu vyuvat 32 uivatelskch kd? / bezdrtovch kl?enek. Sou?st st?eden je telefonn komuniktor ur?en pro komunikaci na PCO nebo na ob?ansk telefon.

Komuniktory

Komunika?n moduly zaji?uj p?enos informace o poplachu, nebo stavu systmu z hldanho objektu. Informace se p?en na bezpe?nostn agenturu nebo p?mo uivateli na mobiln telefon. Pro p?enos se pouv klasick telefonn linka a ta je sou?st st?edny. Pro vyuit p?enosu IP (internet – data, email) nebo GSM/GPRS (mobil – SMS, hlas) se mus systm osadit p?slunm modulem. Na bezpe?nostn agenturu se pouvaj GSM/GPRS brny, kter informace p?enej p?es GSM/GPRS s? na PCO. Zprva uivateli je p?edvna p?es GSM v hlasov podob? nebo jako SMS. P?es internet je uivateli nej?ast?ji posln email.

Typy komunika?nch modul?:

 1. GSM komuniktory vyuvaj pro p?enos dat nebo zprv GSM s?. Velk vhoda je prakticky celoplon dostupnost opertor? a monost p?enosu na mobiln telefon. Zprva m?e bt p?edna hlasem, nebo SMS zprvou. Na n?kterch brnch a pagerech lze zp?tn? pomoc SMS p?kaz? ovldat cel zabezpe?ovac systm (ZAP/VYP) ale i ovldat vstupy a tm dal za?zen.
 2. IP komuniktory vyuvaj pro p?enos dat nebo zprv INTERNET. Velk vhoda je nulov cena za p?enos dat, ale velmi ?asto je poadovna pevn ve?ejn IP adresa pro navzn komunikace s modulem. Zkaznk ocen p?ehlednost, dobr grafick zpracovn a dostupnost z libovolnho msta, kde se lze p?ipojit k internetu dnes velmi ?asto i p?es mobiln telefon. Internetov spojen ji nebv vjimkou ani na chatch a chalupch a tak lze moduly pouvat na stle v?tm mnostv objekt?. V?tina modul? um poslat uivateli email, kter lze p?ijmat na PC a stle ?ast?ji i na mobilnm telefonu.
 3. Komuniktory pevn linky slou jako dopln?k k instalovanm systm?m EZS. Pomoc digitln, nebo hlasov zprvy zaji?uj p?enos poplachov informace po telefonn lince na definovan telefonn ?sla, p?padn? na pulty centrln ochrany.

Signalizace

Signalizace ve form? sirn slou pro signalizaci poplachu, kdy akustick vkon je velk a slou pro maximln mon znep?jemn?n pobytu v mstnosti, nebo vrazn upozorn?n na poplach. Signalizace ve form? signlek slou pro sv?teln nebo akustick upozorn?n na vznikl stav. Upozorn?n nem bt nep?jemn, ale pouze dostate?n? nep?ehldnuteln.

Typy signalizac:

 1. Vnit?n optick a akustick signlky a sirny.
 2. Venkovn sirny se sv?telnou a akustickou signalizac.
 3. Drtov i bezdrtov proveden.

Kamerov systmy

Kamerov systmy CCTV – identifikace osob a monitorovn jejich pohybu se stv zkladem p?edchzen a odhalovn trestn ?innosti. Z hlediska propojen a rozlien se zkladn? rozd?luj na analogov, IP ?i HD-TVI technologie. Obraz zjmov oblasti snm kamera, kter je propojena se zznamovm za?zenm. T?chto kamer je v?tinou vce a proto zznamov za?zen jsou vybavena n?kolika vstupy, zpravidla 4, 8, 16, 32. Video streamy z kamer se ukldaj na vnit?n hard disky, kter jsou schopny uchovat zznamy v ?du dn? a m?sc?. K zznamovmu za?zen m?e bt p?ipojen monitor nebo se k zznamovmu za?zen m?ete p?ipojit pomoc internetu, pak lze provozovat on-line monitoring a i prohlen zznam? p?es jakkoliv po?ta? ?i chytr mobiln telefon.

 1. Analogov kamery –Analogov kamery p?evd?j obrazovou informaci zskanou a upravenou ve snma?i do analogov formy ve standardu PAL, maximln rozlien je 0,5MPix. Analogov signl je poslze veden koaxilnm kabelem k uloen do digitlnho videorekordru (DVR), signl z kad kamery je p?enen nezvislm vedenm. Instalujeme vechny obvykl typy kamer, tj. box kamery, venkovn s IR p?svitem, vnit?n a venkovn fixed dome a polohovateln speed dome kamery.
 2. IP kamery –IP kamery p?enej obraz v digitln podob? v komprimovanm stavu pomoc kroucenho ?ty?provho datovho vodi?e ve standardu po?ta?ov st? Ethernet. Samostatn p?enos z IP kamery kon? u nejbliho aktivnho prvku, pot je ji p?enen soub?n? s dalmi daty. Signl nen degradovn ani p?i p?enosu na velk vzdlenosti. Vhodou IP kamer je dle vysok rozlien 1,3MPix, 2MPix, 3MPix a do 20MPix, monost inteligentn analzy obrazu, monost bezdrtovho p?enosu dat, zajit?n centrln sprvy, snadn rozi?itelnost systmu, sou?innost s dalmi systmy v objektu (nap?. s EZS). Instalujeme IP kamery firmy HIKVISION a GeoVision ve vech provedench: vle?kov a box kamery, s IR p?isvcenm, fixed dome a speed dome kamery.
 3. HD-TVI kamery –Kamery a zznamy technologie HD-TVI (High Definition Transport Video Interface) maj vysokou kvalitu a plynul obraz v rozlien 2MPix (tedy Full HD) s p?enosem po koaxilnm kabelu nebo datovm kabelu UTP s p?evodnky. Nabz ideln monost instalace kamer s vym rozlienm bez nutnosti vm?ny koaxiln kabele. Instalujeme kamery vrobc? HIKVISION, kter obsahuj vechny obvykl typy kamer, tj. box kamery, kompaktn kamery, vnit?n a venkovn dome kamery, s IR p?svitem a zznamov za?zen pro 4, 8 a 16 kanl?. P?enos signlu je mon doplnit p?evodnky, opakova?i.
 4. Zznamov za?zen –Zznamov za?zen slou k uloen a archivaci zznam? z jedn ?i vce kamer. Nejb?n?jm a nejspolehliv?jm zznamovm za?zenm je digitln videorekordr. Ten disponuje vstupy pro p?ipojen kamer. Po?et vstup? se m?e liit – 4, 8, 16, 32. Kamery se p?ipojuj pomoc kabel?, bu? koaxilnch nebo datovch. Zznam se ukld na pevn disk (stejn? jako v po?ta?i) a podle po?tu instalovanch kamer a poadovan dlky archivace se vol velikost pevnho disku. Do n?kterch videorekordr? lze instalovat i vce pevnch disk? a tm zv?tit celkovou lonou kapacitu. Obraz m?ete sledovat pomoc monitoru, kter je k videorekordru p?ipojen p?es VGA nebo HDMI konektor. Vechny videorekordry jsou vybaveny vstupem pro p?ipojen datov st? (internetu). Dky tomu, se m?ete k videorekordru p?ipojit z jinho po?ta?e nebo pomoc chytrho mobilu (nap?. doma sledovat provoz v dln? sv firmy). Dle je videorekordr vybaven USB vstupem pro p?enosnou pam??. Ovldn je lokalizovno do ?eskho jazyka. Dle m?ete p?epnat kamery, prochzet zp?tn? zznamy, digitln? zoomovat atd.

P?stupov systmy

Kontrola p?stupu slou k omezen vstupu osob do ur?itho prostoru – objetku, mstnosti nebo t?eba za?zen. Daj se pout r?zn stupn? kontroly p?stupu, pomoc kdu, karty nebo kl?enky, DALLAS ?ipu, otisku prstu, pop?pad? r?zn kombinace t?chto metod. Za?zen pro kontrolu mohou pracovat samostatn? nebo m?ou bt v proveden pro spoluprci s nadstavbovm systmem.

 1. Autonomn kdov klvesnice: –Autonomn antivandal p?stupov kdov klvesnice se ?te?kou bezkontaktnch identifika?nch karet EMMARIN 125kHz. Kapacitn tla?tka. Kryt IP65, robustn kovov proveden, kovov podsv?tlen tla?tka. Pam?? 1000 kd?/karet, monost p?ipojen externho otevracho tla?tka, vstup dv? rel NO/NC 1A/30VDC, napjen DC12-15V, AC9-13V, rozm?ry: 120x76x22mm.
 2. Systmov ?zen p?stupu –Kadmu identifika?nmu mdiu v systmu lze nastavit libovoln ?asov oprvn?n pro vstup do vybranch prostor, v systmu jsou evidovny vechny pohyby osob v?etn? pokus? o neoprvn?n vstupy, pomoc grafick nadstavby lze ON-LINE monitorovat a ovldat prostory v relnm ?ase, vyuit tak pro signalizaci stavu hldanch vstup? (nsiln vniknut, nezav?en), speciln ?een pro koly, obytn domy, parkovit?, sportovit?.

Dochzkov systmy

Evidence dochzky – kad ze zam?stnanc? obdr osobn identifika?n mdium. Jako mdium mohou bt ?ipy DALLAS v podob? kl?enky, nebo bezkontaktn karty, ?i p?v?sky. ID mdium se p?i?azuje na kart? zam?stnance spolu s dalmi osobnmi daji a p?edpisy pracovnho reimu. Pro kad terminl m?ete nadefinovat a 50 r?znch operac pro pr?chod terminlem (p?chod do prce, odchod k lka?i, odchod na sluebn cestu, odchod na jin pracovit?, …). Kadmu pracovnku je p?i?azen kalend?, podle kterho je mu po?tn fond pracovn doby a nsledn p?es?asy. Na?tn dat z terminl? se provd ru?n? v p?pad? pot?eby nebo jej lze jako dal funkce programu p?ednastavit automaticky v plnova?i loh. Vsledn algoritmus pro vpo?et odpracovan doby je dn individulnm nastavenm dle pot?eby podniku.

 1. Dochzkov terminly RFID –Dochzkov terminly systmu ACS-line nachzej sv vyuit v evidenci pracovnch operac jako jsou p?chody, odchody a dal typy operac souvisejc s pracovnmi procesy. Kad terminl obsahuje zabudovan displej pro zobrazovn zvolench druh? operac, klvesnici pro rychlou volbu poadovan operace a ?tec za?zen. Typ ?techo za?zen je voliteln dle zvolen RFID technologie. Dochzkov terminly pracuj soub?n? i jako p?stupov moduly.
 2. Dochzkov terminly BIOMETRICK –Terminl je ur?en pro registraci dochzky pomoc otisku prstu. Umo?uje 105 registrac pracovn doby a monost zobrazen salda p?es?as? ke dni zpracovn v PC. Pouv zvukovou a optickou signalizaci, v?etn? zobrazen jmna a typu registrace na grafickm LCD displeji. Informace o registracch a saldu pracovn doby ukld do pam?ti, proto nemus nep?etrit? komunikovat s PC. Zabudovan diagnostick funkce zabezpe?uj bezpe?n p?enos dat. Symboly registrac lze voliteln? m?nit. Umo?uje p?ipojen externho snma?e a elektromagnetickho zmku nebo turniketu pomoc zabudovanho rel.